Avem un mesaj comun: generăm tendințe pozitive. Given facilitează procesul donării sanguine conectând donatorii benevoli cu persoanele care au cea mai mare nevoie de aceștia.

 

POLITICA DE SECURITATE ȘI TRANSMITEREA SECURIZATĂ

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Given România are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii aplicației le furnizează despre ei.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la utilizatorii aplicației se referă la: nume, prenume, email, număr de telefon, oraş, țară de provenienţă, data naşterii și sex. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate și protecție impuse de lege.

Scopul general al colectării datelor personale este realizarea operaţiunilor de marketing ale Given România: informarea utilizatorilor privind activitatile organizate de Given Româniaș evaluarea Produselor și Serviciilor oferite; activități de promovare a Produselor și Serviciilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Given România. Astfel, datele cu caracter personal ale utilizatorilor aplicației vor fi controlate de către utilizatori autorizaţi, identificați prin numele unic de utilizator și prin ID-ul telefonului.

De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, sa fie nevoie ca Given România să divulge datele personale către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Given România.

Given România va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acţiona în justiție contra oricărei activități ilegale. Mesajele primite de la Given România nu pot fi considerate în nicio situaţie ca fiind mesaje de tip SPAM. Given România nu promovează SPAM-ul.

Orice utilizator/client care a furnizat explicit datele personale prin aplicație poate opta pentru ştergerea acestora din baza de date a Given România. Prin completarea datelor cu caracter personal în formularul de creare de cont şi/sau de comandă, utilizatorii aplicației declară că acceptă necondiţionat ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Given România şi îşi dau acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat temporal de către Given România, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Given România, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum sunt cele menţionate mai sus, fiind implementate măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informaţiilor din baza de date a Given România, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislaţie.

Utilizatorii aplicației iau la cunoştinţă faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa contact@givenromania.com utilizatorii aplicației pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să li se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate; – să intervină asupra datelor transmise;

– să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;

– să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Dacă unele din datele despre utilizatorii site-ului sau aplicației sunt incorecte, aceștia sunt rugaţi să informeze Given România în această privință cât mai curând posibil. Prin acceptarea prezentei politici de confidențialitate utilizatorii aplicației confirmă faptul că au fost informați cu privire la datele cu caracter personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Given România.

Aplicația conţine cookie-uri (fişiere de dimensiuni foarte mici pe care Given România le transmite către computerul utilizatorilor aplicației sau către alt dispozitiv de acces) pe care le pot accesa în momentul în care vor accesa aplicația.

Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

• Cookie-uri de funcţionalitate: Aceste cookie-uri îmbunătăţesc experienţa utilizatorilor aplicației de navigare în aplicație şi le permit să beneficieze de funcţionalităţile personalizate ale aplicației.

• Cookie-uri de performanţă: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura şi analiza modul în care utilizatorii Given România folosesc aplicația. Prin aceste cookie-uri, se pot îmbunătăţi continuu modul de funcţionare a aplicației şi experienţa utilizatorilor aplicației.

Utilizarea aplicației implică acordul utilizatorilor aplicației cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor mobil şi la accesarea acestora la următoarea vizită în aplicație. Informaţiile referitoare la ştergerea şi controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ştergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcţionalităţi din aplicație.

Conform politicilor CalOPPA (California Online Privacy Protection act), informațiile minime pe care Given România le va oferi atunci când utilizatorii vor folosi aplicația sunt:

O descriere a tipurilor de informații personale identificabile (PII) colectate de către operator;
O descriere a procesului prin care un consumator poate accesa și cere modificări ale informațiilor sale personale, dacă este cazul;
O descriere a procesului prin care operatorul va notifica consumatorii privind modificările materiale ale politicii de confidențialitate;
O dată efectivă.

Conform politicilor Uniunii Europene a Directivelor de Confidențialitate, informațiile minime pe care Given România le va accesa atunci când utilizatorii vor folosi aplicația sunt:

Identificarea persoanei care utilizează aplicația;
Castegoriile specifice de date personale pe care aplicația le colectează și procesează;
Motivul pentru care procesarea datelor este necesară;
Dacă datele personale ale utilizatorilor vor fi distribuite către terțe părți;
Drepturile utilizatorilor, în termeni de ștergere a datelor.